تاريخچه ثبت احوال استان كرمان

 

بموجب قانون مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۰۴ مجلس شوراي ملي ازطرف وزارت كشور اداره سجل احوال تاسيس شد كه وابسته به اداره كل آمار وثبت احوال بود ومتعاقب آن به اداره كل احصائيه وسجل احوال تغييرنام داده ومستقلاً شروع به كار نمودودرهمين راستا ثبت احوال استان كرمان كه تابع سازمان ثبت احوال كشور بوده واز لحاظ تشكيلات دولت وابسته به وزارت كشور مي باشد درسال ۱۳۰۶ دركرمان تحت عنوان اداره سجل احوال در يكي از ميادين اصلي شهر كرمان ايجاد گرديد و آقاي مهدي سام از اداره فرهنگ كرمان بعنوان مسئول آن منصوب شد . درتاريخ ۱۳۰۶/۰۶/۲ با صدور اولين شناسنامه براي حضرت حجت الاسلام آقاي ميرزا علي محمد هروي فرزند مرحوم آقا محمدرضا متولد ۱۲۵۶ فعاليت خودرا رسماً آغاز نمود، شايان ذكر است قبل از تاسيس ثبت احوال،وقايع حياتي از جمله ولادت براساس روش معمول ،اهميت اعتقادات مذهبي وسنت هاي رايج با نگارش نام وتاريخ قمري وشمسي ولادت مولوددر ظهر جلد كتب مذهبي وعرفاني از جمله قرآن مجيد ، ديوان حافظ به عمل مي آمد وازافراد متوفي نيز جز نام وتاريخ وفات آنها كه برروي سنگ قبر ايشان نگاشته مي شد اثرثبتي مشاهده نمي گرديد.                                                                       
به مرورزمان وبا افزايش جمعيت استقرار ادارات ثبت احوال شهرستان وبخش در استان كرمان افزايش يافت بگونه اي كه درحال حاضر(سال ۱۳۸۹)اداره كل ثبت احوال استان با ۲۵ اداره ويك نمايندگي درسطح استان براساس وظائف محوله مشغول ارائه خدمات مي باشد.